למה פסלו את בקשתכם לוועדת עזבונות

ישנן סיבות רבות, כאן נפרט את כל הסיבות לפסילת בקשה זו וניתן פתרון איך לקדם

 • הבקשה נשלחה באיחור או חסרים דפים בטופס הבקשה
 • חלפו פחות משנתיים מתאריך התאגדות המוסד ועד למשלוח הבקשה
 • הדו"ח הכספי המבוקר מצביע על מחזור הכנסות נמוך מ- 100,000 ₪
 • נספח 1 חסר או לא הוגש לפי הנוסח שנקבע ע"י הוועדה או שאינו חתום
 • נספח 2 אינו חתום ע"י רואה חשבון ולא הוגש בנוסח שקבעה הוועדה
 • דו"ח חמשת מקבלי השכר הגבוה לא הוגש כנדרש
 • נספח 3 חסר או לא הוגש כראוי
 • אין אישור ניהול תקין בתוקף ו/או אין אישור על מעמד משפטי
 • אין דוחות כספיים מבוקרים מלאים וחתומים כנדרש לשנת 2012
 • אין מאזן בוחן לשנת 2013
 • אין הצעת תקציב לשנת 2014
 • אין תעודת מלכ"ר ממע"מ
 • אין אישור ניהול ספרים וניכוי מס במקור תקפים
 • לפרויקט נתבקשה כבר תמיכה מהמדינה (כפל תמיכות)
 • לא צורפו הצעות מחיר לכל הוצאות הפרויקט כנדרש (בהצטיידות ושיפוצים)
 • לא צורפו קריטריונים מפורטים למלגות (בבקשת מגלות)
 • חסרים דפים בטופס הבקשה
 • שיעור הוצאות הנהלה וכלליות גבוה. 22% מהמחזור (מעל 10 מליון מחזור שיעור הכלליות יורד)
 • גרעון מצטבר גבוה. לא יעלה על 50% מהמחזור
 • עודף מצטבר גבוה. מעל 1/3 ממחזור ההכנסות (עודף עשוי להיות ולהירשם במאזן למטרה
  מיוחדת לפי כללי ראיית החשבון)
 • המלצה לסכום המענק קטנה מאוד ביחס לתקציב הפרויקט
 • לא הוגשו דוחות ביצוע להקצבות משנים קודמות
בירורים בוועדה – אורטל, טל': 03-7632415
מנהלת הוועדה – רו"ח צפורה קליין
גלילה לראש העמוד
התקשרו עכשיו